HIZLI ERİŞİM
Vekaletname ÖrneğiSıkça Sorulan Sorular
GÜNCEL HABERLER

TRT Haber Haberler

 | 
BİZDEN HABERLER

Av. Cihan KOÇ tarafından yazılan NOTLU – AÇIKLAMALI – İÇTİHATLI – ÖRNEKLİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU VE YÖNETMELİĞİ ASKERÎ CEZA KANUNUTÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT adlı Kitabın 24. BASKISI OCAK 2019'DA ÇIKMIŞTIR. OFİS NUMARALARINI ARAYARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ Tıklayınız.

Av. Cihan KOÇ ve Av. Dr. Kadir GÜNDOĞAN Tarafından Yazılan JANDARMA-POLİS-SAHİL GÜVENLİK HUKUKU adlı Kitabın 1. BASKISI HAZİRAN 2019'DA ÇIKMIŞTIR. Ofis numaralarını arayarak sipariş verebilirsiniz. Tıklayınız.

Av. Cihan KOÇ ve Av. Dr. Kadir GÜNDOĞAN Tarafından Yazılan Soru Bankası Kitabının 9. BASKISI HAZİRAN 2019'DA ÇIKMIŞTIR. Tıklayınız.

BAĞLANTILAR
Yargıtay
Danıştay
Türkiye Barolar Birliği
Ankara Barosu
E-Mevzuat Başbakanlık
İstanbul Barosu
Son Çıkan Kanunlar
Resmi Gazete
UYAP
Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi
   
   
KISAYOL

ANKARA

HUKUK HABERLERİ

AYİM KARARI
(Subaylık sınavına alınmama – Manevi tazminat)
Tazminat istemine konu olan nitelik belgesinde, davacının görev yaptığı tabur komutanı tarafından, davacının tavır, hareket, kişilik özellikleri ve çalışmasına ilişkin gözlem ve kanaatlerinin sekiz madde halinde sıralandığı, sadakat ve bağlılığının orta seviyede olduğunun belirtildiği, bu davacının kişilik haklarını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlar içerdiği ve davacının manevi varlığına zarar verdiği kanaatine varılmıştır. Yargı kararı ile iptal edilen nitelik belgesinin, şekli yönden hukuka aykırı olması ve bu noktadaki hizmet kusuru tek başına manevi tazminat ödemesi için yeterli değil ise de, belge içeriğinde yapılan kişilik haklarına yönelik değerlendirmelerden dolayı, davacının uğradığı manevi zarar davalı idare tarafından tazmin edilmelidir. Bu itibarla, tesis edilen işlemin mahiyeti ve davacının statüsü nazara alınarak, davacıya takdiren manevi tazminat ödenmesi ve işlem tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır (AYİM 3.D. 02.07.2015, E.2015/23, K.2015/1002).

AYİM KARARI
(TSK Disiplin Kanunu – Aylıktan Kesme)

Dosya içerisinde bulunan 30 Eylül 2013 tarihli savunma istem yazısında ve 20 Ekim 2013 tarihli ceza kararında davacının disiplinsizlik teşkil eden eylemi "27 Eylül 2013 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Heyeti tarafından yapılan denetlemede, davacının emrinde görevli J. Er N.D.’ye ait sağlık raporunun denetleme üyesi tarafından istendiğinde, davacının raporu denetleme üyesine gösterememesi, bu konudaki kayıtların sağlıklı tutulmasını sağlamaması" şeklinde belirtilmiştir. Davacı dilekçesinde J. Er N.D.’ye ait raporun kendisinden istenmediğini, böyle bir olayın gerçekleşmediğini iddia etmiştir. Dairemizin ara kararı gereği gönderilen evraklar ve ekindeki tutanak incelendiğinde maddi vakıanın J. Er N.D.’nin kendisine ait sağlık raporunu karakol komutanına teslim etmesi ve karakol komutanı tarafından bu evrakın gerekli yerlere iletilmemesi şeklinde gerçekleştiği anlaşılmıştır. Bu durumda davacının 6413 sayılı kanunun 18/1-ç maddesinde düzenlenen maiyetinin gözetiminde ihmal göstermek disiplinsizliğini oluşturacak bir eylemi bulunmamaktadır. Bu sebeplerle davacı hakkında idare tarafından tesis edilen 1/12 aylıktan kesme disiplin cezasının hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. Her ne kadar davalı idare savunmalarında yapılan denetleme sonucu davacının komutanı olduğu ilçe jandarma komutanlığı ile ilgili 7 olumlu, 164 olumsuz husus tespit edildiğini, bunun da davacının maiyetinin gözetiminde ihmal göstermek disiplinsizliğini işlediğinin bir göstergesi olduğunu iddia etmiş ise de; Mahkememizce sadece dava konusu edilen disiplin cezası açısından hukukilik denetimi yapılmış, denetleme sonuç raporunun bizatihi dava konusu disiplin cezasının hukuka uygun olacağı anlamına gelmediği, bu açıdan disiplin cezası ile bağlantısı olmadığı değerlendirilmiştir (AYİM, 3. D. 19 Mart 2015, E.2014/966, K.2014/542).

AYİM KARARI
(Sicil İptali)
Dava konusu sicil işlemleri değerlendirildiğinde; 2014 yılı sicil döneminde, 1'inci ve 2'nci sicil üstlerince yapılan normal yıllık sicil değerlendirmelerinin (işaretlemelerin ve bunların nota tahvil edilmesi sonucunda ortaya çıkan sicil puanlarının) "iyi" seviyesinde olduğu, ortaya çıkan sicil notlarının davacının genel sicil alma eğilimi ile mukayese edildiğinde bir miktar düşüş meydana getirdiği görülmekle birlikte, bir miktar düşüşün sicil üstlerinin takdir yetkisi de olduğu, 14.11.2013 ve 02.06.2014 tarihlerinde yazılı ikazının, 06.06.2014 tarihinde "sorumluluktan kaçmak" suçundan kınama cezasının, 06.06.2014 tarihinde "uygunsuz davranışta bulunmak" suçundan hizmete kısmi süreli devam cezasının bulunduğu değerlendirilerek, 2014 yılı 1'inci ve 2'nci sicil üstü sicil notlarında hukuka aykırı bir yön bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, dava konusu 2014 yılı sicil döneminde; 1'inci ve 2'nci sicil üstlerince sicil belgesinin nota tahvil edilmeyen bölümündeki 43'üncü niteliğin olumsuz kabul edilen alt kıstasına yapılan iki adet işaretlemeyi haklı kılacak nitelikte bir belge bulunmadığı değerlendirilerek hukuka uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (AYİM 1.D. 01.07.2015, E. 2015/513, K. 2015/633).

 

HUKUK HABERLERİ MAKALELER

BEKÇİLİĞE ALINMAMA–GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Devamı için tıklayınız.

 

TSK’DAN AYIRMA (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME SEBEBİYLE SÖZLEŞME FESHİ (UZMAN ERBAŞ)
Devamı için tıklayınız.

KARA HARP OKULU AYIRMA
Devamı için tıklayınız.

FAİZ ÖDENMEMESİ
Devamı için tıklayınız.

SÖZLEŞME YENİLEMEME (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

SÖZLEŞMELİ SUBAY (SÖZLEŞME YENİLEMEME)
Devamı için tıklayınız.

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESHİ
Devamı için tıklayınız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI (SUTASAK)
Devamı için tıklayınız.

İLİŞİK KESME (MEMUR)
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(El yapımı patlayıcının BTÖ mensupları tarafından patlatılması)
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(Eğitim sırasında hakem el bombasının fırlatılması sırasında meydana gelen patlama sonucu yaralanma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI (Sözleşmeli Subaylarla ilgili)
Bir sözleşmeli subay hakkında tesis edilen sağlık nedeniyle sözleşme feshi işleminin iptali ve statü dışındaki tüm aylık ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açtığımız davada; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi işlemin iptaline ve statü dışında geçirdiği sürelerde mahrum kaldığı özlük haklarının hak ediş tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiştir.
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(Batarya personeline el bombası atışı eğitimi yaptırıldığı sırada şarapnel veya taş parçası olduğu değerlendirilen bir cismin sol gözüne isabet etmesi sonucu yaralanma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Askeri öğrenci, okuldan çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Sözleşmeli subay sözleşmesinin yenilenmemesi)
Devamı için tıklayınız.
(İl içi atama işleminin iptali)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Subaylık sınavına alınmama - Manevi Tazminat)
(TSK Disiplin Kanunu - Aylıktan Kesme)
(Sicil İptali)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(TSK Disiplin Kanıunu - Zamanaşımı)
Devamı için tıklayınız.
(Jandarma Astsubay Temel Kursundan Çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması
Nedeniyle Okuldan Çıkarma )
Devamı için tıklayınız.
(Okuldan uzaklaştırılan askeri öğrencinin sınavlara alınmaması )
Devamı için tıklayınız.
(Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulundan Çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Uzman Erbaş Sözleşme Feshi)
Devamı için tıklayınız.
(Sözleşmeli Subay Sözleşme Yenilememe)
Devamı için tıklayınız.


İDARE MAHKEMELERİNDE
DAVA AÇMA USUL VE YOLLARI
Devamı için tıklayınız.

TSK’DA SUÇ VEYA DİSİPLİNSİZLİK TEŞKİL EDEBİLECEK BİR EYLEMİ ÖĞRENEN AMİRİN HAREKET TARZI
Devamı için tıklayınız.

TSK’DA SUÇ DOSYALARININ HAZIRLANMASI VE SUÇ DOSYALARINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
Devamı için tıklayınız.