HIZLI ERİŞİM
Vekaletname ÖrneğiSıkça Sorulan Sorular
GÜNCEL HABERLER

TRT Haber Haberler

 | 
BİZDEN HABERLER

Av. Cihan KOÇ tarafından yazılan NOTLU – AÇIKLAMALI – İÇTİHATLI – ÖRNEKLİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU VE YÖNETMELİĞİ ASKERÎ CEZA KANUNUTÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT adlı Kitabın 24. BASKISI OCAK 2019'DA ÇIKMIŞTIR. OFİS NUMARALARINI ARAYARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ Tıklayınız.

Av. Cihan KOÇ ve Av. Dr. Kadir GÜNDOĞAN Tarafından Yazılan JANDARMA-POLİS-SAHİL GÜVENLİK HUKUKU adlı Kitabın 1. BASKISI HAZİRAN 2019'DA ÇIKMIŞTIR. Ofis numaralarını arayarak sipariş verebilirsiniz. Tıklayınız.

Av. Cihan KOÇ ve Av. Dr. Kadir GÜNDOĞAN Tarafından Yazılan Soru Bankası Kitabının 9. BASKISI HAZİRAN 2019'DA ÇIKMIŞTIR. Tıklayınız.

BAĞLANTILAR
Yargıtay
Danıştay
Türkiye Barolar Birliği
Ankara Barosu
E-Mevzuat Başbakanlık
İstanbul Barosu
Son Çıkan Kanunlar
Resmi Gazete
UYAP
Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi
   
   
KISAYOL

ANKARA

HUKUK HABERLERİ

AYİM KARARI
(Sözleşmeli Subay Sözleşme Yenilememe)
Kamu hizmetini yürütmekle görevli olan idarenin, bu hizmeti en iyi şekilde yürütebilmesi için gerekli tedbirleri alma yetkisi ile donatılmasının zorunlu olduğu kuşkusuzdur. Bu nedenle, idarenin kamu hizmetini yürütecek olan personelini alırken bir takım özelliklere sahip olmasını araması tabii olduğu gibi statüye alındıktan sonra da bunları verimli biçimde kullanması, hizmeti aksatacak, kendisinden artık verim alınması imkânı kalmamış, aksine idare mekanizmasına ve kamu hizmetinin yürütülmesine zararlı olacak personelini bünyesi dışına çıkarması da olağan görünmektedir. Dolayısıyla idare, sözleşme yenileyecek personelini belirlerken hiç şüphesiz en iyisini seçmeye çalışacaktır. Yasa Koyucu da sözleşmenin her iki tarafına sözleşmeyi yenileme veya yenilememe hususunda takdir yetkisi tanımıştır. Bu nedenlerle, idarenin sözleşmesin yenilenmemesine ilişkin gerekçelerine bakıldığında; davalı idarece, davacının yaşının fiziki kabiliyet standartlarını karşılayamadığı, takip ve kontrol edilmediği takdirde görevini yürütme konusunda yeterince hassasiyet göstermediğine, müstakil ve bağımsız görev yapamayacağına yönelik kanaatler ile mesleki sicil ortalaması, son yıla ait sicil ortalamaları, takdir ve ceza sayıları itibariyle neşet grubunun tamamında neşetinin en başarısız subayı olması göz önüne alınarak sözleşmesinin yenilenmediği belirtilmiş ise de; davalı idare tarafından, davacının sözleşmenin yenilenmemesi işlemine esas teşkil ettiği belirtilen menfi kanaatlerin, 2007 yılında birinci ve ikinci sicil üstlerince düzenlenen menfi kanaatler olduğu; dolayısıyla anılan sebeplerin 2015 yılındaki kanaatlerin verilmesinin üzerinden 8 yıl geçtikten sonra tesis edilen dava konusu işleme esas alınamayacağı; keza bu sicil döneminde düzenlenen menfi kanaat sonrasında, davacının 2009 ve 2012 yıllarında iki kez sözleşmesinin yenilendiği, keza sözleşmesinin yenile       neceği 2015 yılı sicil belgesi incelendiğinde; fiziki kabiliyetine veya müstakil ve bağımsız görev yapamayacağına ilişkin herhangi bir olumsuz kanaat bulunmadığı gibi, müstakil görev yapabileceğinin ve bir üst göreve hazır olduğunun belirtildiği; keza fiziki yeterlilik değerlendirme notunun (5) olduğu, diğer yandan son sözleşme döneminde sadece (1) adet disiplin cezasının bulunduğu, anılan cezanın ise sözleşme yenilememek için haklı ve yeterli sebep teşkil etmeyeceği ve "nitelik belgesinin" sicil amirlerince uygun tanzim edilmiş olduğu, neticeten sözleşmesinin yenilenmemesinde objektif esaslar dahilinde hareket edilmediği anlaşılmakla, işlemin hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır (AYİM 1. D. 07.06.2016, E. 2015/2798, K. 2016/654).

 

HUKUK HABERLERİ MAKALELER

BEKÇİLİĞE ALINMAMA–GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Devamı için tıklayınız.

 

TSK’DAN AYIRMA (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME SEBEBİYLE SÖZLEŞME FESHİ (UZMAN ERBAŞ)
Devamı için tıklayınız.

KARA HARP OKULU AYIRMA
Devamı için tıklayınız.

FAİZ ÖDENMEMESİ
Devamı için tıklayınız.

SÖZLEŞME YENİLEMEME (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

SÖZLEŞMELİ SUBAY (SÖZLEŞME YENİLEMEME)
Devamı için tıklayınız.

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESHİ
Devamı için tıklayınız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI (SUTASAK)
Devamı için tıklayınız.

İLİŞİK KESME (MEMUR)
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(El yapımı patlayıcının BTÖ mensupları tarafından patlatılması)
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(Eğitim sırasında hakem el bombasının fırlatılması sırasında meydana gelen patlama sonucu yaralanma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI (Sözleşmeli Subaylarla ilgili)
Bir sözleşmeli subay hakkında tesis edilen sağlık nedeniyle sözleşme feshi işleminin iptali ve statü dışındaki tüm aylık ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açtığımız davada; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi işlemin iptaline ve statü dışında geçirdiği sürelerde mahrum kaldığı özlük haklarının hak ediş tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiştir.
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(Batarya personeline el bombası atışı eğitimi yaptırıldığı sırada şarapnel veya taş parçası olduğu değerlendirilen bir cismin sol gözüne isabet etmesi sonucu yaralanma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Askeri öğrenci, okuldan çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Sözleşmeli subay sözleşmesinin yenilenmemesi)
Devamı için tıklayınız.
(İl içi atama işleminin iptali)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Subaylık sınavına alınmama - Manevi Tazminat)
(TSK Disiplin Kanunu - Aylıktan Kesme)
(Sicil İptali)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(TSK Disiplin Kanıunu - Zamanaşımı)
Devamı için tıklayınız.
(Jandarma Astsubay Temel Kursundan Çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması
Nedeniyle Okuldan Çıkarma )
Devamı için tıklayınız.
(Okuldan uzaklaştırılan askeri öğrencinin sınavlara alınmaması )
Devamı için tıklayınız.
(Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulundan Çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Uzman Erbaş Sözleşme Feshi)
Devamı için tıklayınız.
(Sözleşmeli Subay Sözleşme Yenilememe)
Devamı için tıklayınız.

İDARE MAHKEMELERİNDE
DAVA AÇMA USUL VE YOLLARI
Devamı için tıklayınız.

TSK’DA SUÇ VEYA DİSİPLİNSİZLİK TEŞKİL EDEBİLECEK BİR EYLEMİ ÖĞRENEN AMİRİN HAREKET TARZI
Devamı için tıklayınız.

TSK’DA SUÇ DOSYALARININ HAZIRLANMASI VE SUÇ DOSYALARINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
Devamı için tıklayınız.