HIZLI ERİŞİM
Vekaletname ÖrneğiSıkça Sorulan Sorular
GÜNCEL HABERLER

TRT Haber Haberler

 | 
BİZDEN HABERLER

Av. Cihan KOÇ tarafından yazılan NOTLU – AÇIKLAMALI – İÇTİHATLI – ÖRNEKLİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU VE YÖNETMELİĞİ ASKERÎ CEZA KANUNUTÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT adlı Kitabın 24. BASKISI OCAK 2019'DA ÇIKMIŞTIR. OFİS NUMARALARINI ARAYARAK SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ Tıklayınız.

Av. Cihan KOÇ ve Av. Dr. Kadir GÜNDOĞAN Tarafından Yazılan JANDARMA-POLİS-SAHİL GÜVENLİK HUKUKU adlı Kitabın 1. BASKISI HAZİRAN 2019'DA ÇIKMIŞTIR. Ofis numaralarını arayarak sipariş verebilirsiniz. Tıklayınız.

Av. Cihan KOÇ ve Av. Dr. Kadir GÜNDOĞAN Tarafından Yazılan Soru Bankası Kitabının 9. BASKISI HAZİRAN 2019'DA ÇIKMIŞTIR. Tıklayınız.

BAĞLANTILAR
Yargıtay
Danıştay
Türkiye Barolar Birliği
Ankara Barosu
E-Mevzuat Başbakanlık
İstanbul Barosu
Son Çıkan Kanunlar
Resmi Gazete
UYAP
Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi
   
   
KISAYOL

ANKARA

HUKUK HABERLERİ

AYİM KARARI
(Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulundan Çıkarılma)
2014 yılında Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunda (JAMYO) öğrenime başlayan davacı hakkında, 07.04.2014 tarihinde öğle yemeği sırasında tartıştığı bir sınıf arkadaşına yemek bıçağı ile saldırdığı, mağdur ile yaşanan boğuşma sırasında mağduru sağ gözünün hemen altından yemek bıçağının ucunu bastırmak suretiyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ve yüzde sabit eser bırakmayacak şekilde yaraladığı iddiasıyla başlatılan adli soruşturma neticesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Savcılığının 03.09.2014 tarih ve 2014/427-304 E K. sayılı iddianamesiyle, "silahla kasten yaralama" suçundan dava açıldığı, dava sonunda Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 23.12.2014 gün ve 2014/481-722 E K sayılı kararı ile haksız tahrik altında silahla kasten yaralama suçundan TCK nın 86/1, 86/3-e. 29 ve 62/1 ncı maddeleri gereğince 8 ay 22 gün hapis ile cezalandırılmasına. CMK’nın 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve davacının 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmesi üzerine JAMYO Yüksek Disiplin Kurulunun 25.05.2015 gün ve 2015/13 sayılı kararla davacının "soruşturma altında olmamak" niteliğini öğrenim süresi içerisinde kaybetmek suretiyle astsubay meslek yüksek okullarına giriş koşullarını kaybetmesi nedeniyle 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun 31 ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinin 61 'inci maddeleri gereğince okuldan çıkarılmasına karar verildiği ve bu kararın J.Gn.K.nı tarafından onaylanmasını müteakip davacıya tebliğ edilerek okuldan ilişiğinin kesildiği görülmüştür. Bu durumda, davacı hakkında bir cürümden dolayı kamu davası açılmış ve neticede hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olmakla esas itibariyle davacının askeri öğrenciliğe giriş koşullarından olan "soruşturma altında olmamak" koşulunu yitirdiği hususunda tereddüt bulunmamakla beraber bu durumun askeri okuldan çıkarma işleminin tesisi için yeterli bir sebep teşkil edip etmediği ayrıca incelenmelidir.  Soruşturma altında olmak koşulu, askeri öğrenciliğe girişe engel bir hal olarak kabul edilmiştir. Ancak, askeri öğrencilik için aranılan tüm niteliklere sahip olması sebebi ile askeri okula kabul edilen bir öğrencinin, sırf hakkında bir soruşturma başlatılmış olması sebebi ile bu statüsüne son verilmesi, Anayasanın 2'nci maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesine ve masumiyet karinesine uygun düşmemektedir. Bu nedenle işlemin tesisine yönelik AMYO Yönetmeliğinin 61’inci maddesinin”… veya öğrenim süresi içinde bu niteliklerini kaybedenler.” Cümlesinin yine aynı Yönetmeliğinin 44/c maddesindeki”… soruşturma altında olmamak.” Hükmü açısından hukuka aykırı olduğu ve iptali de istenmediğinden ihmal edilerek bu davada uygulanmamıştır. Dolayısıyla davacı hakkında herhangi bir kasıtlı suçtan dolayı mahkûmiyet hükmü bulunmadığı, yargılama sırasında tesis edilen HAGB kararının itiraz üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından, suç vasfının hatalı belirlendiği gerekçesi ile kaldırılmış olduğu ve bu nedenle davacı hakkındaki yargılamanın henüz sona ermediği de dikkate alındığında, silahla kasten yaralama suçundan hakkında HAGB kararı verilmiş olması sebebi ile davacının askeri öğrencilikten çıkarılması, masumiyet ilkesi ile çeliştiğinden davacının askeri öğrenciliğe giriş niteliklerini kaybettiğinin kabulüne olanak bulunmamaktadır. Bu durumda davacının askeri öğrenciliğe giriş koşullarını öğrenimi sırasında kaybettiği gerekçesi ile askeri okuldan çıkarılmasına karar verilmiş olması, sebep unsuru yönünden hukuka aykırı görülmüştür (AYİM 2. D. 09 Mart 2016, E. 2016/49, K. 2016/396).

 

HUKUK HABERLERİ MAKALELER

BEKÇİLİĞE ALINMAMA–GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Devamı için tıklayınız.

 

TSK’DAN AYIRMA (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME SEBEBİYLE SÖZLEŞME FESHİ (UZMAN ERBAŞ)
Devamı için tıklayınız.

KARA HARP OKULU AYIRMA
Devamı için tıklayınız.

FAİZ ÖDENMEMESİ
Devamı için tıklayınız.

SÖZLEŞME YENİLEMEME (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI (ASTSUBAY)
Devamı için tıklayınız.

SÖZLEŞMELİ SUBAY (SÖZLEŞME YENİLEMEME)
Devamı için tıklayınız.

UZMAN ERBAŞ SÖZLEŞME FESHİ
Devamı için tıklayınız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI (SUTASAK)
Devamı için tıklayınız.

İLİŞİK KESME (MEMUR)
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(El yapımı patlayıcının BTÖ mensupları tarafından patlatılması)
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(Eğitim sırasında hakem el bombasının fırlatılması sırasında meydana gelen patlama sonucu yaralanma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI (Sözleşmeli Subaylarla ilgili)
Bir sözleşmeli subay hakkında tesis edilen sağlık nedeniyle sözleşme feshi işleminin iptali ve statü dışındaki tüm aylık ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açtığımız davada; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi işlemin iptaline ve statü dışında geçirdiği sürelerde mahrum kaldığı özlük haklarının hak ediş tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiştir.
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(Batarya personeline el bombası atışı eğitimi yaptırıldığı sırada şarapnel veya taş parçası olduğu değerlendirilen bir cismin sol gözüne isabet etmesi sonucu yaralanma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Askeri öğrenci, okuldan çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Sözleşmeli subay sözleşmesinin yenilenmemesi)
Devamı için tıklayınız.
(İl içi atama işleminin iptali)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Subaylık sınavına alınmama - Manevi Tazminat)
(TSK Disiplin Kanunu - Aylıktan Kesme)
(Sicil İptali)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(TSK Disiplin Kanıunu - Zamanaşımı)
Devamı için tıklayınız.
(Jandarma Astsubay Temel Kursundan Çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması
Nedeniyle Okuldan Çıkarma )
Devamı için tıklayınız.
(Okuldan uzaklaştırılan askeri öğrencinin sınavlara alınmaması )
Devamı için tıklayınız.
(Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulundan Çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Uzman Erbaş Sözleşme Feshi)
Devamı için tıklayınız.
(Sözleşmeli Subay Sözleşme Yenilememe)
Devamı için tıklayınız.

İDARE MAHKEMELERİNDE
DAVA AÇMA USUL VE YOLLARI
Devamı için tıklayınız.

TSK’DA SUÇ VEYA DİSİPLİNSİZLİK TEŞKİL EDEBİLECEK BİR EYLEMİ ÖĞRENEN AMİRİN HAREKET TARZI
Devamı için tıklayınız.

TSK’DA SUÇ DOSYALARININ HAZIRLANMASI VE SUÇ DOSYALARINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
Devamı için tıklayınız.