HIZLI ERİŞİM
Vekaletname ÖrneğiSıkça Sorulan Sorular
GÜNCEL HABERLER

TRT Haber Haberler

 | 
BİZDEN HABERLER

Av. Cihan KOÇ ve Av. Dr. Kadir GÜNDOĞAN Tarafından Yazılan JANDARMA-POLİS-SAHİL GÜVENLİK HUKUKU adlı Kitabın 1. BASKISI HAZİRAN 2019'DA ÇIKMIŞTIR. Ofis numaralarını arayarak sipariş verebilirsiniz. Tıklayınız.

Av. Cihan KOÇ ve Av. Dr. Kadir GÜNDOĞAN Tarafından Yazılan Soru Bankası Kitabının 9. BASKISI HAZİRAN 2019'DA ÇIKMIŞTIR. Tıklayınız.

BAĞLANTILAR
Yargıtay
Danıştay
Türkiye Barolar Birliği
Ankara Barosu
E-Mevzuat Başbakanlık
İstanbul Barosu
Son Çıkan Kanunlar
Resmi Gazete
UYAP
Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi
   
   
KISAYOL

ANKARA

HUKUK HABERLERİ

AYİM KARARI
(Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması Nedeniyle Okuldan Çıkarma)
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 38 inci maddesinin 7 nci fıkrasında "Ceza Sorumluluğu şahsidir." hükmü yer aldığı, Anayasanın bu hükmü ile şahısların işledikleri idari veya adli suçlara istinaden gerek adli gerekse idari merciler tarafından verilen cezaların yalnızca o kişiye yönelik olarak infaz edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan 12.10.2004 tarihli ve 55611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği" başlıklı 20 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında "(1) Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının filinden dolayı sorumlu tutulamaz" hükmü bu bağlamdadır. Hukukun genel ilkelerine göre de; suçta da cezada da şahsilik esastır. Bütün dünyada hukuka saygılı sistemler nezdinde, "Hiç kimse bir başkasının suçundan dolayı cezalandırılamaz." Suçta ve cezada şahsilik ilkesi gereğince, eylemi kimler gerçekleştirmişse, onlar aleyhine takibat yapılır. Suçun ve cezanın şahsiliği ilkesi Ceza Hukukunun en önemli ilkelerinden biridir. Suç kişiseldir. Suçu işleyenden başkasını suçlayamazsınız ve aynı şekilde suçludan başkasını cezalandıramazsınız. Anayasanın 38 inci maddesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 20 nci maddesinde düzenlenen suçların ve cezaların şahsiliği prensibinin dayanağı "herkesin kendi yaptığı eylemlerden sorumlu olması, kimsenin başkasının eylem ve işlemlerinden sorumlu tutulmaması" evrensel hukuk kuralıdır. Her ne kadar davacının okuldan çıkarılması işlemi ceza hukuku anlamında suç karşılığı tertip edilen yasada sayılan ceza türlerinden değilse de, cezalandırmanın salt ceza hukuku anlamındaki cezalarla sınırlı olmayıp geniş anlamda kişi hukuku bakımından idarenin kişi hakkında olumsuz işlem tesis etmesi veya kişilerin bazı hakları kullanmasını engellemesini de kapsadığı açıktır. Bu kapsamda hiçbir suça karışmamış şahsıyla ilgili olarak yasal mevzuata göre herhangi bir eksikliği bulunmayan bir kimsenin girmiş olduğu sınavlarda emsallerinin önüne geçerek başarılı olmasına rağmen bir yakınının işlemiş olduğu suçtan veya başka bir eyleminden dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri gibi hukuka saygılı ve köklü bir kurumda profesyonel asker olarak görev yapmasının engellenmesi de bir haktan mahrum bırakılmak suretiyle bir nevi cezalandırmadır. Kaldı ki Adli Sicil Kanununun 10 ncu maddesi hükmü açık olup, Kanunda açıkça belirtilmediği takdirde kişi hakkında alınacak bir karar veya yapılacak bir işlemle ilgili olarak bir yakınının adli sicil ve arşiv kayıtlarının istemeyeceği ve bu bilgilerin kişiyi herhangi bir haktan yoksun bırakmak için dayanak olarak kullanılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Aksine bir kabul suçlu anne-babaların çocuklarının da suçlu olacağı, herhangi bir suç işlemeyen anne-babaların çocuklarının ise suç işlemeyeceği varsayımına dayanır ki, bu da hayatın olağan akışına aykırı bir varsayımdır. Bir yakınının yasadışı faaliyetlerinden dolayı davacının askeri okuldan çıkarılması işlemi Anayasanın kanun önünde eşitlik, hiç kimsenin öğrenim haklarından yoksun kılınamayacağı ve herkesin dilediği alanda çalışma hakkı olduğuna ilişkin hükümlerine de aykırıdır. Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı hakkında Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi kapsamında yapılan güvenlik soruşturması neticesinin (babasına ait bilgilerin), davacının okuldan çıkartılmasını gerektirecek boyutta ve ağırlıkta bulunmaması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz kabul edilmesine yeterli, somut ve hukuksal belgeleri taşımaması sebebiyle, buna dayalı olarak yapılan okuldan çıkarılma işleminin iptaline karar verilmesi gerektiği sonuç kanaatine ulaşılmıştır.
(AYİM, 2. D. 11.11.2015, E. 2015/1647,K.2015/1820).

 

HUKUK HABERLERİ MAKALELER

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(El yapımı patlayıcının BTÖ mensupları tarafından patlatılması)
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(Eğitim sırasında hakem el bombasının fırlatılması sırasında meydana gelen patlama sonucu yaralanma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI (Sözleşmeli Subaylarla ilgili)
Bir sözleşmeli subay hakkında tesis edilen sağlık nedeniyle sözleşme feshi işleminin iptali ve statü dışındaki tüm aylık ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açtığımız davada; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi işlemin iptaline ve statü dışında geçirdiği sürelerde mahrum kaldığı özlük haklarının hak ediş tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiştir.
Devamı için tıklayınız.

AYİM’DEN TAZMİNAT KARARI
(Batarya personeline el bombası atışı eğitimi yaptırıldığı sırada şarapnel veya taş parçası olduğu değerlendirilen bir cismin sol gözüne isabet etmesi sonucu yaralanma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Askeri öğrenci, okuldan çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Sözleşmeli subay sözleşmesinin yenilenmemesi)
Devamı için tıklayınız.
(İl içi atama işleminin iptali)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Subaylık sınavına alınmama - Manevi Tazminat)
(TSK Disiplin Kanunu - Aylıktan Kesme)
(Sicil İptali)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(TSK Disiplin Kanıunu - Zamanaşımı)
Devamı için tıklayınız.
(Jandarma Astsubay Temel Kursundan Çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.

AYİM KARARI
(Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması
Nedeniyle Okuldan Çıkarma )
Devamı için tıklayınız.
(Okuldan uzaklaştırılan askeri öğrencinin sınavlara alınmaması )
Devamı için tıklayınız.
(Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulundan Çıkarılma)
Devamı için tıklayınız.
(Uzman Erbaş Sözleşme Feshi)
Devamı için tıklayınız.
(Sözleşmeli Subay Sözleşme Yenilememe)
Devamı için tıklayınız.

İDARE MAHKEMELERİNDE
DAVA AÇMA USUL VE YOLLARI
Devamı için tıklayınız.

TSK’DA SUÇ VEYA DİSİPLİNSİZLİK TEŞKİL EDEBİLECEK BİR EYLEMİ ÖĞRENEN AMİRİN HAREKET TARZI
Devamı için tıklayınız.

TSK’DA SUÇ DOSYALARININ HAZIRLANMASI VE SUÇ DOSYALARINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
Devamı için tıklayınız.